Smaller Default Larger

Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání

Základní školy a mateřské školy Milotice, okres Hodonín
pro školní rok 2023/2024

 

Pro školní rok 2023/2024 se bude konat zápis k předškolnímu vzdělávání v termínu od 9. 5. 2023 do 11. 5. 2023 včetně od 9.00 – 15.00 hodin a to v kanceláři MŠ na budově ZŠ v Miloticích.

Ve výjimečných případech (naléhavé důvody, zdravotní důvody, karanténa aj.) lze podat žádost o přijetí dítěte po předchozí telefonické domluvě se školou do 11. 5. 2023.

1. Počet dětí, které je možné přijmout
Ve školním roce 2023/2024 bude přijato celkem 22 dětí.

2. Kritéria pro přijímání dětí
Kritéria pro přijímání dětí jsou vyvěšena na www.zsmilotice.cz a na budově školy. Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let k 31. 8. 2023, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.

3. Povinné náležitosti žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v případě písemného podání žádosti:

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

4. Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní (očkování dle dětského očkovacího kalendáře hrazeného v ČR platného k 1. 1. 2022. Očkovací kalendář je k dispozici zde) nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

- prohlásí, že je dítě řádně očkované vzor na www.zsmilotice.cz. a doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení (očkování dle dětského očkovacího kalendáře hrazeného v ČR platného k 1. 1. 2022. Očkovací kalendář je k dispozici zde), že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

5. Další informace
Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2023 pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

6. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webu školy pod registračními čísly po ukončení správního řízení.

 

7. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zákonnému zástupci písemně.

 

DOKUMENTY K ZÁPISU KE STAŽENÍ