Smaller Default Larger

Když MŠMT vyhlásilo v říjnu 2014 Rozvojový program „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 2015“, naše MŠ vypracovala projekt s názvem „ Hrát si s řečí umíme, každé slovo sdělíme“, jehož záměrem bylo získání financí na vybavení MŠ moderními i tradičními pomůckami pro logopedickou prevenci v MŠ.

Díky získané dotaci jsme pořídili tradiční pomůcky, jako jsou např. odborné a dětské publikace, logopedické zrcadlo pro vizuální kontrolu výslovnosti, soubory obrázků a logopedických kartiček, soubory pracovních listů (Šimonovy pracovní listy). Při práci mohou děti využít i  logopedická pexesa, pomůcky na podporu správného dýchání  (např. magická kulička), a jiné. Při koupi různých logopedických pomůcek jsme se poradili s klinickým logopedem, se kterým nadále spolupracujeme. Momentálně jsou v naší MŠ dvě asistentky logopeda, které provádějí logopedickou prevenci u dětí, které mají malé odchylky ve správné výslovnosti. Děti, které neodpovídají fyziologickému vývoji jsou v péči klinického logopeda.

Projekt se realizuje v různých aktivitách:

Sluchová cvičení, dechová cvičení, nápodoba zvuků, grafomotorická cvičení, cvičení pro motoriku a gymnastiku mluvidel, aktivity na rozvoj jemné a hrubé motoriky. Pomůcky využíváme  při  vzdělávacím procesu formou logopedických chvilek.

V MŠ se počet dětí s vadami řeči snížil, a to díky logopedické prevenci, která je v MŠ přínosem.  Rodiče i děti spolupracují, tudíž výsledky jsou znát.