Smaller Default Larger

 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

2023 - 2024

Roční plán práce školní družiny je rozčleněn do čtyř základních bloků, které korespondují se čtyřmi ročními obdobími – JARNÍ, LETNÍ, PODZIMNÍ A ZIMNÍ OBDOBÍ.

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, zájmové činnosti, které obsahují činnosti společensko-vědní, pracovně-technické, výtvarné, hudební, literárně dramatické, sportovní, přírodovědné. Plán se věnuje i přípravě na vyučování. Celou výchovně vzdělávací činností se prolíná také vedení k sebeobslužnosti. Žáci jsou vedeni k udržování vnitřního řádu ŠD, ke snížení hrubosti a agresivity, zvláštní pozornost je věnována případné šikaně.

Tento způsob vypracování plánu práce pro školní družiny nabízí okruh činností, které lze v průběhu roku upravit a přizpůsobit tak, aby pokryly potřeby a zájmy žáků. Ti se mohou také na stavbě programu spolupodílet (vyberou si knihu, ze které se bude číst, rozhodnou společně, jakou hru si zahrají apod.). Důležité je rozvržení pracovní náplně, přístup k jednotlivým žákům a umění vzbudit zájem o činnost.

Při všech činnostech a akcích se dbá na dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví.