Smaller Default Larger

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády a s aktualizovaným manuálem MŠMT ze dne 27.5.2020 bude od 8. června 2020 umožněna přítomnost žáků 2. stupně v základní škole, a to z důvodu individuální nebo skupinové konzultace formou školních skupin. 

Na výuku musí zákonný zástupce své dítě předem přihlásit, a to podepsanou žádostí o přítomnosti/nepřítomnosti dítěte ve škole a čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Formulář o přítomnosti/nepřítomnosti dítěte ve škole je nutné odevzdat do 3. 6. 2020. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění přinese žák do školy v den nástupu, tj. dle rozpisu. Bez tohoto prohlášení nebude Vašemu dítěti umožněn vstup do školy. Veškeré pokyny a formuláře jsou zveřejněny na webu školy, věnujte tedy těmto pokynům zvýšenou pozornost! Příslušné formuláře je možné vyzvednout také ve škole a jsou uloženy i na TŘÍDNÍCH STRÁNKÁCH ve složce MATERIÁLY A SOUBORY.

Prosíme do středy 3. 6. 2020 do 12.00 o zaslání informace, zda Vaše dítě ke skupinové konzultaci formou školních skupin nastoupí (žádost o přítomnosti žáka ve škole) či nenastoupí (prohlášení o neúčasti).

 Informaci zašlete prosím:

1. Na email třídního učitele nebo

2. přineste osobně na ředitelství školy nejpozději do 3. 6. 2020 do 12 hodin.

Povinností žáka ve škole je nosit štít. Každý žák dostane štít při vstupu do budovy školy, který zajistí škola. Roušku, ve které přijde do školy, si před vstupem do budovy uloží do sáčku, který si přinese z domova. Škola bude mít právo dítě v případě nedodržování těchto pravidel ze skupinové konzultace formou školních skupin vyškrtnout. Prosím, nepodceňte tuto skutečnost v zájmu zdraví všech žáků i zaměstnanců školy.

Skupinové konzultace formou školních skupin budou probíhat pravidelně dle následujícího rozpisu :

  • 6.A – vždy v pondělí od 8.15 do 10.15
  • 6.B – vždy v úterý od 8.15 do 10.15
  • 7. – vždy ve středu od 8.15 do 10.15
  • 8. – vždy ve čtvrtek od 8.15 do 10.15

Konzultace formou školních skupin budou zaměřeny především na objasnění nebo upevnění učiva, socializační aktivity, třídnické hodiny.

Provoz bude uskutečňován za zvýšených hygienického pravidel, aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce, doporučený počet žáků v jedné konzultační skupině bude maximálně 15, bude splněna podmínka jedno dítě v lavici se stanoveným odstupem mezi jednotlivými žáky nejméně 1,5 m. Složení skupin nemusí být neměnné. Počet školních skupin bude záviset na počtu přihlášených dětí, tzn., že konzultace mohou vést různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb. Každá skupina bude mít k dispozici dezinfekční prostředky na ruce a jednorázové papírové ubrousky na bezpečné osušení rukou. Během konzultace bude kladen důraz na časté větrání, které je zásadním preventivním faktorem k zamezení nákazy. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Školní stravování bude realizováno výdejem obědů při zajištění níže uvedených pravidel:

V jídelně se při výdeji obědů nebudou potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování budou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. Štít se bude odkládat pouze při samotné konzumaci jídla a pití. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.

Přihlášení ke stravování proveďte nejpozději do 3.6.2020 do 12.00 prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz.

Přihlášení dítěte na konzultace je z Vaší strany dobrovolné. I nadále bude pokračovat distanční výuka

V Miloticích dne 29. 5. 2020                                                                          Anton Ivánek, ředitel školy

 

Žádost o přítomnost dítěte ve škole

Prohlášení o neúčasti dítěte ve škole

Pravidla při konzultacích žáků 2. stupně

Čestné prohlášení