Smaller Default Larger

Informace k zahájení školního roku
Zahájení školního roku 2021/2022 začíná ve středu 1. 9. 2021 v 9.00. Slavnostní shromáždění všech žáků před školou neproběhne, žáci se přivítají se svými třídními učiteli ve svých kmenových třídách.
Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Při vstupu do budovy školy je povinností každého žáka provést dezinfekci rukou.

Žáci se ve společných prostorách školy musí pohybovat s ochranou úst a nosu, a to nasazením roušky či respirátoru, Pokud budou žáky doprovázet do školy rodiče, při vstupu do budovy školy musí mít respirátor a po vstupu do budovy školy je jejich povinností použít připravenou dezinfekci.


Informace pro 1. třídu
Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 prvňáčků proběhne v ZŠ a MŠ Milotice v 9.00, z důvodu dodržování epidemiologických opatření je setkání s prvňáčky na Obecním úřadu zrušeno. Žáci se spolu s rodiči shromáždí v 1. třídě. Každého žáka mohou doprovázet maximálně dva dospělí, kteří musí při vstupu do školy dodržet podmínku ochrany úst a nosu a je jejich povinností použít připravenou dezinfekci. Bez ochrany respirátorem nebudou do budovy školy vpuštěni.


Preventivní screeningové testování žáků
Žáci 1.ročníku budou testováni dne 2.9.2021, 6.9.2021 a 9.9.2021.
Žáci 2. - 9.ročníku budou testováni dne 1.9.2021, 6.9.2021 a 9.9.2021.


Testování proběhne ve třídách. Žákům 1. – 3. ročníku 1.stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas zákonného zástupce).
V ostatních individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen z důvodů fyzických či jiných indispozic provést test sám, je umožněna asistence třetí osobou i žákům jiných ročníků. V takovém případě proběhne testování ve vyhrazených prostorách školy tak, aby nedošlo k rizikovému kontaktu této asistující osoby s ostatními žáky.
V individuálních případech lze použít vlastní testovací sady, které jsou uvedeny v seznamu vydaném MZČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. za účelem uvedení na trh pro použití laickou osobou v rámci celoplošného testování (seznam). Žáci, kteří jsou schopni provést neinvazní antigenní test sami, nemusí mít asistenci třetí osoby.
Žáci budou testováni neinvazivními antigenními testy pro samoodběr zn. GENRUI, které distribuuje MŠMT ČR.

Postup při testování: návodvideo

Nemusí se testovat žáci, kteří:
- splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování),
- nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),
- případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Žáci, kteří podstoupí testování a žáci, kteří se testovat nemusí, nosí ochranný prostředek pouze ve společných prostorech školy nebo školského zařízení (týká se i školní jídelny, šaten). Po dobu výuky ochranný prostředek nenosí.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale musí nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy.

Ochranný prostředek nemusí nosit žáci, kteří:
- mají poruchu intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuál-ní duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek,
- nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazenu roušku v případě, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že žák nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek.

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), v takovém případě škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Pokud by škola osobní přítomnost žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle mimořádné opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření. V případě, kdy žáci odmítají jak testování, tak i prostředek ochrany dýchacích cest, nebude žá-kovi umožněna osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Žák pak není automaticky omluven ze svého vzdělávání. Povinností zákonného zástupce je žáka řádně omluvit.